Posts Tagged ‘Wymywanie wodą dejonizowaną wg procedury testu EPA’

Próbkę sorbentu o masie 1 g ± 0,001 zalewano 100 cm3 wody destylowanej (jak
do HPLC) i mieszaninę doprowadzano do pH 5,0 ± 0,2 za pomocą kilku kropli kwasu
azotowego 1:1. Całość wytrząsano w zamkniętej kolbie stożkowej przez 4 godz.
Odczyn układu kontrolowano co 1 godz. Analogiczną próbę wykonano dla sorbentu
rozdrobnionego i przesianego przez sito Ø 0,6 mm. Roztwór znad sorbentu poddano
analizie na zawartość rtęci, a wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki analizy ilości rtęci usuniętej z próbek sorbentów węglowych wodą

destylowana w zależności od ich rozdrobnienia.

Próbka

Stężenie rtęci w roztworze [mg/dm3]

Sorbent nierozdrobniony

Sorbent rozdrobniony

A

0,004

0,009

B

0,006

0,011

——

[1] Francieszek Jurasz: Stosowane sposoby unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych typu komunalnego. Gospodarka Odpadami. Kwartalnik

ekologiczny, Nr 2 (4) 2000 r.

[2] Barbara Gworek. Rtęć w środowisku naturalnym i w odpadach.

Unieszkodliwianie Odpadów zawierających rtęć.

[3] Barbara Gworek. Rtęć w środowisku naturalnym i w odpadach.

Unieszkodliwianie Odpadów zawierających rtęć.

[4] Jachimecki J Sposób na rtęciówki. Gazeta Krakowska z dn. 15.07.1999 r.

[5] Gospodarka Odpadami. Kwartalnik Ekologiczny Nr 1 grudzień 1998 r.