Posts Tagged ‘Wydawanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej’

Aspektem wpływającym pozytywnie na powstawanie elektrownii wiatrowych w Polsce jest brak drogi koncesyjnej dla siłowni o mocy poniżej 1MW- wynika to z art.32.1.1. Prawa Energetycznego [11]. W przypadku takich właśnie siłowni, proponowana przez wytwórcę cena energii nie może być wyższa od najwyższej obowiązującej w tym zakładzie energetycznym ceny ustalonej w obowiązującej taryfie dla jednostki energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców przyłączonych na niskim napięciu (wynika to z wymowy rozporządzenia Ministra Gospodarki [12]).

Koncesja wydawana jest elektrowniom wiatrowym, lub farmom wiatrowym o mocy powyżej 5MW, przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie złożonego wniosku. Koncesji udziela się wnioskodawcy na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udziela koncesji jeżeli wnioskodawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP, dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności lub potrafi udokumentować możliwość ich uzyskania, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegółowe informacje o tym, co powinien zawierać wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, jakie inne warunki musi spełnić wnioskujący oraz kiedy koncesja może być cofnięta można znaleźć w rozdziale 5 Prawa Energetycznego [11].

Ustalenie wysokości ceny zakupu energii elektrycznej w przypadku elektrowni wiatrowej, lub farmy wiatrowej wymagających koncesji, wymaga wystąpienia do Departamentu Taryf w URE z wnioskiem o zatwierdzenie proponowanej przez wytwórcę ceny energii, po której zakład energetyczny będzie ją  kupował (wraz z uzasadnieniem i wyliczeniem tej ceny).