Posts Tagged ‘Uwarunkowania dotyczące przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci’

Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców określone zostały w rozporządzeniu [21] wydanym przez Ministra Gospodarki. Zakład Energetyczny, na obszarze działania którego zlokalizowano elektrownię wiatrową, ma obowiązek podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Odbywa się ono na warunkach określonych w umowie zawieranej między zakładem energetycznym a właścicielem elektrowni.
Ustawa Prawo energetyczne z 1997 r. nie określała wysokości opłat za przyłączenie i były one zazwyczaj negocjowane między stronami w/w umowy. Najczęściej przedsiębiorstwa energetyczne żądały od przyłączanych podmiotów, aby pokrywały one całkowity koszt budowy przyłącza. Obecnie określono podstawę kalkulacji opłat na 25% średniorocznych kosztów budowy sieci w przypadku, gdy są one ujęte w planie rozwoju zakładu energetycznego, sporządzanym z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w założeniach do planu zaopatrzenia gminy w ciepło energię elektryczną i nośniki gazowe przygotowywanych przez zarząd gminy [18]. Niestety w większości przypadków warunki te nie są spełnione, a inwestorzy budujący elektrownie wiatrowe muszą, pomimo nowelizacji, pokryć pełne koszty przyłączenia do sieci.
Dodatkowo zmiana Prawa energetycznego, mimo iż określa sposób kalkulacji opłat za przyłączenie do sieci, to nie precyzuje jasno kwoty bazowej, od której liczy się owo 25 %.