Posts Tagged ‘Uczestnictwo w procesach globalizacji’

Ø Skrajnie nierównomiernie przedstawia się zakres uczestnictwa poszczególnych krajów w procesach składających się na globalizację.

Ø Procesy te charakteryzują się ogromną koncentracją wokół centrów

Ø Niebezpieczeństwo w przypadku większości najsłabiej rozwiniętych krajów nie polega na tym iż globalizacja powoduje ich ubożenie, lecz to iż zostaną one trwale wyłączone z procesów globalizacji i wynikających z tego korzyści.

Konsensus Waszyngtoński a uniformizacja gospodarki

Ø Rozszerzenie się zasad gospodarki rynkowej w l. 80 i 90 na część krajów rozwijających się i kraje komunistyczne było wynikiem rozczarowania planowaniem i interwencjonizmem państwowym, które przyniosły efekty przeciwne do zakładanych.

Ø Tzw. „Konsensus Waszyngtoński” stanowi przykład narzuconej uniformizacji gospodarek.

Ø Nazwa użyta przez ekonomistę Johna Williamsona w 1989 r. na określenie zestawu rekomendacji dla krajów reformujących swoje gospodarki, pierwotnie państw południowoamerykańskich a następnie krajów transformacji.

Konsensus Waszyngtoński

Zalecenia te obejmowały:

•                    Zaprowadzenie dyscypliny fiskalnej.

•                    Redukcję dotacji budżetowych, nadanie priorytetów w wydatkach państwa opiece zdrowotnej i edukacji.

•                    Gruntowną reformę podatkową.

•                    Wprowadzenie swobodnego kształtowania się stopy procentowej za pośrednictwem rynku.

•                    Pozostawienie rynkowi wyznaczania kursów walut.

•                    Liberalizację obrotów towarowych z zagranicą (bez konieczności liberalizacji obrotów kapitałowych).

•                    Zniesienie ograniczeń dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

•                    Prywatyzację sektora państwowego.

•                    Deregulację działalności gospodarczej.

•                    Zapewnienie ochrony praw własności.

Kontrowersje wokół rezultatów transformacji wg zasad konsensusu waszyngtońskiego