Posts Tagged ‘Projekt budowlany’

Projekt budowlany musi spełniać pewne, określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [18] wymagania. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do  charakterystyki obiektu (tj. siłowni wiatrowej) i wielkości skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Aby stanowił on podstawę do wydania pozwolenia na budowę, powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie (obejmuje on: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, układ zieleni, wskazanie charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych   odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów  sąsiednich) oraz projekt architektoniczno-budowlany (opisujący funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, charakterystykę energetyczną i ekologiczną, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych).