Posts Tagged ‘prace magisterskie’

Projekt budowlany musi spełniać pewne, określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [18] wymagania. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do  charakterystyki obiektu (tj. siłowni wiatrowej) i wielkości skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Aby stanowił on podstawę do wydania pozwolenia na budowę, powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie (obejmuje on: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, układ zieleni, wskazanie charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych   odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów  sąsiednich) oraz projekt architektoniczno-budowlany (opisujący funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, charakterystykę energetyczną i ekologiczną, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych).

Osobną sprawą jest konieczność magazynowania wytworzonej przez elektrownię wiatrową energii. Spowodowane jest to tym, że generatory prądu pracują średnio na poziomie 25% zainstalowanej mocy, a ich czas pracy wynosi przeciętnie 5000 h/rok. Aby więc móc w sposób ciągły korzystać z energii wytworzonej  przez EWi, zwłaszcza wtedy gdy siłownia nie pracuje, niezbędne okazuje się magazynowanie energii.

Najczęściej stosuje się w tym celu akumulatory, jednak trzeba się wtedy liczyć z tym, że zmagazynować można ograniczoną ilość energii, a dodatkowo mamy do czynienia z pewnymi stratami pozyskanej energii.

Dość często stosowanym sposobem jest wykorzystywanie nadprodukcji energii do elektrolizy wody, w wyniku czego wytwarza się wodór. Posłuży on następnie do napędzania turbiny w bezwietrzne dni lub przy zbyt porywistych wiatrach, które uniemożliwiają  i bezpieczną pracę wiatraka. Jest to rozwiązanie hybrydowe i jest zazwyczaj związane z dowolnym nośnikiem energii, który zapewnia  stabilną  pracę elektrowni wiatrowej.

Kolejnym hybrydowym rozwiązaniem, stosowanym w przypadku gdy wykorzystuje się energię wiatru bezpośrednio w celach grzewczych,  jest odprowadzanie energii cieplnej do gruntu i magazynowanie jej w ten sposób. Odzyskiwanie tej energii umożliwiają pompy ciepła.