Posts Tagged ‘Certyfikat na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem’

W polskim prawodawstwie  wszystkie urządzenia mogące pogorszyć stan środowiska lub stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, muszą uzyskać certyfikat na znak bezpieczeństwa [15]. Umieszczenie znaku bezpieczeństwa CE na urządzeniu jest równoznaczne z wzięciem na siebie odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przepisami wykonania wyrobu. Badania w tym kierunku przeprowadzają uprawnione jednostki certyfikujące wyroby. Przyznany znak bezpieczeństwa zastrzeżony jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Procedurze certyfikacji poddać się muszą wszystkie produkty krajowe i pochodzące z importu, znajdujące się w Systematycznym Wykazie Wyrobów (SWW) [16].

Do dnia dzisiejszego w SWW nie umieszczono siłowni wiatrowych, co jest równoznaczne z brakiem obowiązku certyfikacji na znak bezpieczeństwa CE importowanych siłowni wiatrowych. Fakt ten jest niezwykle groźny z punktu widzenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Niektórzy inwestorzy bowiem, chcąc stać się właścicielem EWi, „okazyjnie” kupują z zagranicy turbiny z odzysku. Urządzenia te, to najczęściej nie sprzedane w krajach UE siłownie starszych generacji, które zostały zdemontowane w wyniku modernizacji farm wiatrowych, mogą to też być urządzenia nie w pełni sprawne lub oferowane przez upadające fabryki. Po dość krótkim okresie eksploatacji urządzenia te, o niskiej sprawności, nie posiadające gwarancji serwisu ani możliwości zdobycia części zapasowych, stają się źródłem strat dla inwestora. Inwestycje takie, których koszt utrzymania jest większy od wpływów za wyprodukowaną energię, mają negatywny wpływ na rozwój energetyki wiatrowej. Należy się jednak spodziewać, że w najbliższej przyszłości, w świetle planów przystąpienia do Unii Europejskiej, wprowadzony zostanie obowiązek certyfikacji wszystkich maszyn, które będą wprowadzane na polski rynek.