Archiwum dla Wrzesień, 2012

Aby przeprowadzić kalkulacje rocznej, miesięcznej czy sezonowej wydajności energetycznej EWi niezbędne jest zgromadzenie szeregu niezbędnych informacji dotyczących [3]:

    • warunków wietrzności w miejscu lokalizacji siłowni       wiatrowej (roczne wyniki pomiarów prędkości i kierunku wiatru       przeprowadzone w miejscu jej lokalizacji, na wysokości osi rotora),
    • ukształtowania terenu i ewentualnych przeszkodach       terenowych w pobliżu elektrowni (lasy, budynki), które mogłyby mieć wpływ       na jej pracę (warto tu zaopatrzyć się o mapę topograficzną terenu w skali       1:5000, 1:10000 czy 1:25000).
    • parametrów elektrowni, takich jak: krzywa mocy,       prędkości załączania i wyłączenia.

Gdy obliczenia wydajności energetycznej siłowni są już zakończone, należy wyznaczyć tzw. współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej. Jego wartość świadczy o tym, w jakim stopniu zainstalowana elektrownia wiatrowa dopasowała się do istniejących w danej lokalizacji warunków wietrzności. Jeżeli wynosi on poniżej 0,2, świadczy to o tym, że „przy tej samej mocy nominalnej i większym wirniku (tj. mówiąc w uproszczeniu – średnicy wirnika) wydajność byłaby większa” [3]. Jeżeli zawiera się ona w przedziale od 0,2 do 0,3 wtedy uznać można, że siłownia została dobrze dopasowana do istniejących warunków wietrzności. Natomiast, jeżeli wartość współczynnika wykorzystania mocy zainstalowanej osiąga wartość powyżej 0,3, wtedy znaczy to, że „zastosowanie generatora o większej mocy nominalnej z takim samym wirnikiem, prowadziłoby do zwiększenia wydajności elektrowni” [3].

[3] www2.uwm.edu.pl